پیام مدیرعامل

هیچ بارانی نمی بارید، وقتی نوح کشتی می ساخت .

پیشگفتار

    امروزه شرکت‌ها در دنیایی متحول و پیشرفته و در بازاری به شدت رقابتی فعالیت می‌کنند، مسلم است که با اعمال مدیریت سنتی و درون نگر نمی‌توانند به وضع مطلوب دست یابند. لذا باید از شیوه‌‌‌هایی بهره‌گیرند که جامع نگر و محیط ‌گرا بوده و دیدی بلند مدت داشته باشد، بطوریکه با شناسایی مناسب شرایط داخل و خارج شرکت ، تصویر مناسبی از وضع موجود ارائه دهد و نیز با شناسایی و تعیین وضع مطلوب، راه درست رسیدن به آن را نشان دهد.

 این شیوه مدیریت در واقع همان مدیریت استراتژیک است که نوید موفقیت سازمانها را در محیط و بازاری متلاطم به آن‌ها می‌دهد و آن‌ها را صاحب قابلیت‌های یاد شده کرده و به وضعیت مطلوب می‌رساندبه نحویکه سازمان‌های پیشرو با استفاده از برنامه‌ریزی استراتژیک مزایای بسیاری را بدست آورده و توانسته‌اند در راستای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود اقدامات بسیار موثری را انجام دهند.

در کشور مانیزپس از تدوین چشم انداز۲۰ ساله کشور، موضوع برنامه‌ریزی استراتژیک، بیش از پیش در کانون توجه بسیاری از سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها برای ترسیم دقیق جایگاه خود در آینده به تنظیم سند راهبردی خود پرداختند.

    شرکت سرمایه گذاری استان گلستان که متولی توزیع سهام عدالت وهمچنین سرمایه گذاری دربخش­های مختلف دراستان می­باشد،با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی استراتژیک و راهبردی باشد، بنابراین، این شرکت با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی و انتخاب استراتژی های مناسب به اجرای این طرح مبادرت نموده است تا زمینه‌های لازم برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را فراهم نماید.

    بدیهی است که اجرای این طرح نه تنها برای برنامه‌ریزی شرکت سرمایه گذاری استان گلستان، بلکه دارای آثار بسیار سودمندی در برنامه‌ریزی‌های استان خواهد بود.

 

مهدی بایی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان گلستان

پیوند های مرتبط