اعضای هیأت مدیره

مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان گلستان ( سهامی عام )

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

دوره عضویت

۱

آقای حمیدرضا متقاعدی

رئیس هیئت مدیره

-

۲

آقای سید مرتضی میر جمال الدین

نایب رئیس هیئت مدیره

-

۳

آقای مهدی بائی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

-

۴

آقای سید عبدالمجید مسلمی

عضو هیئت مدیره

-

۵

آقای سید حسین رجبعلی

عضو هیئت مدیره

-

۶

آقای سید نجیب حسینی

عضو هیئت مدیره

-

۷

آقای محمود نظری خان ببین

عضو هیئت مدیره

-

پیوند های مرتبط