آگهی و اطلاعیه
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده – نوبت دوم

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده سال 1400

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده – نوبت دوم


مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده – نوبت دوم شركت سرمايه گذاري استان گلستان با توجه به عدم حدنصاب قانونی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/1/22( مقرر در ماده 87 اصلاحیه قانون تجارت ) ، در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1400/2/7در محل دفتر شركتسرمایه گذاری استان گلستان واقع در گرگان ، خیابان ولیعصر( عج ) ، عدالت یکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول برگزار ميگردد .
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 فروردین 1400 - ساعت: 07:30

چاپ

پیوند های مرتبط